ลงนามความร่วมมือ

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารโครงการ InnoSpace (Thailand)  จัดพิธีลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และพันธมิตรทั้งภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีประธานในพิธี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารระดับสูงพันธมิตรด้านการลงทุน ร่วมงาน

สำหรับการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและ Startup ของอาเซียน โดยการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ไทยสามารถเติบโตได้ในเวทีโลก พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน

 

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนัคมน อัครบุษย์ เบอร์โทร 099-389-9938