วว. เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายอย่างเป็นทางการ

วว. เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายอย่างเป็นทางการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย” ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.ให้การต้อนรับ ณ เทคโนธานี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายนี้ ดำเนินงานด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ตลอดจนการให้บริการ ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็ก ตั้งแต่การจัดตั้งคลังเก็บ รักษาสายพันธุ์สาหร่าย ซึ่งมีมากว่า 1,200 สายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง วิเคราะห์ และทดสอบ และที่สำคัญ มีระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในระดับต่อเนื่องและครบวงจร ปริมาตรรวม 400,000 ลิตร ใหญ่และทันสมัยที่สุด ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมที่จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเกษตร ด้านอาหาร เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านพลังงาน เป็นต้น

ลำดับภาพ จากซ้าย
1. คุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคงอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว
3. ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
4. คุณสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง
5. ดร. โสภณ สิริศรัทรา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย