เปิดแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย พร้อมเป็นผู้นำในอาเซียน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเปิดตัวพร้อมเป็นผู้นำในอาเซียน พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย เปิดอาคารใหม่โชว์สื่อ ครั้งแรก พาเยี่ยมชมกระบวนการเพาะเลี้ยงแบบครบวงจร ที่พร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

เมื่อเร็วๆนี้  ณ เทคโนธานี, ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย หรือ TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน พร้อมทั้งเปิดบ้านพาสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานชมเทคโนโลยีการดำเนินงานแบบครบ วงจร ชมสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลกว่า 1,000 สายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง วิเคราะห์ ทดสอบ และอ่างเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดใหญ่  ยกระดับการวิจัยและพัฒนา

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR Algal Excellent Center, TISTR ALEC) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2557 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย มีเป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเพื่อพัฒนาทรัพยากรชีวภาพด้านสาหร่าย พร้อมทั้งดำเนินการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การ ผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับ สาหร่ายแก่ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตชีวมวลสาหร่าย เพื่อเป็นวัตถุดิบ (feedstock) ในการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตร อาหาร เภสัช สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

ALEC TEAM นำโดย ดร. โสภณ สิริศรัทรา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย

 

กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพื้นฐานด้านสาหร่าย พร้อมทั้งด้าเนินการ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการ ที่เกี่ยวข้อง กับสาหร่ายแก่ภาคเอกชน หรือผู้สนใจจาก ภาคส่วนต่างๆ
 2. ยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการวิจัย พัฒนา การผลิตพลังงาน และผลิตภัณฑ์ มูลค่าสูงจากสาหร่ายแก่ภาคเอกชนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยี/ กระบวนการ การอบรม ปฏิบัติงานร่วม (on-the-job training) ทั้งที่ วว. และ ณ สถานที่ของเอกชน ด้วยกระบวนการเป็นพี่เลี้ยง (mentoring system)
 3. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านการลงทุนวิจัย พัฒนาด้านสาหร่าย และผ่านการนำ ผลงานวิจัย พัฒนาที่ได้ไปใช้ในการผลิตในเชิงพาณิชย์ ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา มีตัวอย่าง ความสำเร็จด้านสาหร่ายของ วว. ดังนี้
 • ด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่ายอย่างยั่งยืนโดยการจัดตั้ง คลังสาหร่าย วว.
  ณ เทคโนธานี เป็นการด้าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention Biological Diversity, CBD) ที่ว่าด้วย การอนุรักษ์นอกถิ่นก้ำเนิด (ex situ conservation) และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (sustainable utilization)
 • ด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน

 

 • ด้านงานบริการ (มีลูกค้าขอรับบริการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ) ได้แก่ การทดสอบผลิตภัณฑ์สีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานต่อสาหร่าย บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบด้านสาหร่าย และสารพิษจากสาหร่าย (การประปานครหลวง) เป็นต้น
 • งานบริการวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน เช่น ร่วมงานบริการวิจัยกับ ปตท. บริษัท เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น ไอเอชไอ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น มาลี สามพราน บางจาก ปตท.สผ. เป็นต้น

 

“ด้วยศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในด้านต่างๆ และความพร้อมของ วว. ในการด้าเนินงานด้านสาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็กอย่างครบวงจร มีผลงานและ ได้รับความเชื่อถือจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น และการ พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายจากศักยภาพที่มีอยู่ ตอบ สนองความต้องการของภาคเอกชน บัดนี้ วว. โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายมี ความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการยกระดับงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่าย อย่างครบวงจรกับทุกภาคส่วน”  ดร.ชุติมา กล่าวสรุป

 

สำหรับอัตราค่าบริการ มีดังนี้

 1. จำหน่ายสายพันธุ์สาหร่าย เอกชน 1,500 บาท/1 ตัวอย่าง
 2. จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่าย เอกชน 3,000 บาท/1 ตัวอย่าง
 3. จัดจำแนกสายพันธุ์สาหร่ายบริสุทธิ์ หน่วยงานรัฐ 1,000 บาท  / เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง
 4. ตรวจนับจำนวนสาหร่ายทั้งหมด หน่วยงานรัฐ 1,000 บาท  / เอกชน 2,000 บาท / 1 ตัวอย่าง
 5. จัดจำแนกสายพันธุ์และตรวจนับจำนวนสาหร่าย หน่วยงานรัฐ 3,000 บาท / เอกชน 5,000 บาท / 1 ตัวอย่าง
 6. ถ่ายภาพสาหร่าย 400 บาท/1 สายพันธุ์
 7. ตรวจวิเคราะห์สารพิษไมโครซิสติน หน่วยงานรัฐ  3,000 บาท / เอกชน 4,500 บาท / 1 ตัวอย่าง
 8. บริการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 15,000 บาท / หลักสูตร /1 คน
  **ไม่รวมค่าอาหารเพาะเลี้ยง หัวเชื้อสาหร่าย และอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ
 9. งานบริการวิจัย พิจารณาเป็นรายกรณี *ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละโครงการ

++++++++++++

ที่อยู่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย-TISTR ALGAL EXCELLENT CENTER
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร 02 577 9000 ต่อ 9805  หรือ www.algalexcellentcenter.com