รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.สุกานดา
เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (สกว.)  ร่วมกันเป็นประธานจัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย  “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย” ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม ปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูอิส และ ดร. รศรินทร์ เกรย์

โดยงานวิจัยชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุดโครงการย่อยคือ

 1.  โครงการ “ศึกษาประชากรที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย”  โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
 2.  โครงการ“แนวทางมาตรการส่งเสริมการมีบุตรสำหรับบริบทประเทศไทยในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร. มนสิการ
  กาญจนะจิตรา
 3.  โครงการ “การศึกษาการโอนทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นประชากร ภายใต้บริบทการสูงวัยทางประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
 4.  โครงการนโยบายดึงดูดแรงงานที่มีทักษะข้ามชาติเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดย
  รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
 5.  โครงการ นคราภิวัฒน์ : เมืองน่าอยู่และการกระจายตัวที่เหมาะสมของประชากรไทยโดย ผศ.ดร.กาญจนา
  ตั้งชลทิพย์
 6.  โครงการแนวโน้ม“ แนวโน้มของประชากรกับความต้องการ ในการใช้น้ำประปาในภูมิภาคมหานคร  ในประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ และ อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี

และในตอนท้ายมีสรุปประเด็นการสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยทั้ง 6 โครงการ นำไปสู่ “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย โดย. ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์

——————–